Acestea au posibilitatea să își creeze sau extindă capacitățile de producțiile și serviciile cu fonduri europene care vor putea fi accesate din 21 octombrie.

În timp ce depunerile pentru finanțările în mediul rural și urban de până la 200.000 de euro continuă, este pregătită o nouă oportunitate de finanțare prin Programul Operațional Regional pentru IMM-uri. În data de 25 iulie 2016, Autoritatea de Management a acestui Program Operațional a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului și condițiile de accesare a fondurilor  pentru „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea servciilor” în rândul IMM-urilor. Propunerile și observațiile primite în perioada de consultare publică vor fi integrate în procesul de definitivare a ghidului și condițiilor specifice accesării fondurilor, cu un termen anunțat pentru data de 21.10.2016.

Care sunt condițiile pentru a fi IMM

Finanțarea va fi accesibilă societăților comerciale sau societăților cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural. Pe scurt, pentru a se încadra în categoria IMM, întreprinderea trebuie să aibă mai puțin de 250 de salariați, să înregistreze o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro sau active totale care nu depășesc echivalentul a 43 milioane de euro.

Pentru Regiunea Centru, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro, cu un procent al finanțării din bugetul proiectului de 60% pentru întreprinderile mijlocii și 70%  pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi.

Pe ce se pot cheltui banii

Sunt vizate pentru finanțare trei categorii mari de proiecte: (1) crearea unei noi unități de producție sau prestare servicii pentru domeniul de activitate vizat de investiție; (2) extinderea capacității unei unități existente (de exemplu prin creșterea volumului pentru cel puțin un produs sau serviciu aferent domeniului vizat de investiție) sau (3) diversificarea activității unei unități existente prin produse sau servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate vizat de investiție.

Pentru aceste 3 tipuri de proiecte se vor finanța investițiile în activele corporale, necorporale (brevete, licențe, mărci, programe informatice etc.), precum și investițiile în activități de internaționalizare sau certificare a sistemelor de management sau certificări de produs, serviciu, proces. Prin investiții în active corporale ne referim la lucrările de construire, modernizare sau extindere a spațiilor de producție/prestare servicii (inclusiv a utilităților aferente), achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe, precum și achiziționarea de instalații sau echipamente utilizate în scopul obținerii de economii de energie.

Trebuie să ai profit, ca să fii eligibil

Dintre criteriile și condițiile necesare de îndeplinit pentru accesarea acestei finanțări amintim în special următoarele: firma trebuie să fi desfășurat activitate în domeniul vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare; să înregistreze profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare; firma să nu fi  avut activitatea suspendată temporar, oricând în perioada de 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, înregistrând venituri din exploatare în toți acești ani; firma a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Un criteriu elementar, pe care l-am menționat și în prima parte a articolului, este încadrarea firmei în categoria IMM-urilor, însă pentru acest criteriu recomand o atenție sporită în ceea ce privește aplicarea corectă a prevederilor legale.

Atenție la încadrarea în categoria IMM-urilor

Identificată în perioada de implementare a proiectelor finanțare prin fonduri structurale, sau chiar și prin misiunile de audit realizate post-implementare, o încadrare greșită a firmei într-un prag specific al IMM a fost unul dintre factorii care au generat mari provocări pentru unii beneficiari, fie prin aplicarea de corecții sau chiar obligativitatea rambursării finanțărilor primite.

Astfel, verificarea încadrării firmei într-unul din pragurile IMM trebuie realizată cu identificarea și luarea în calcul a datelor aferente eventualelor întreprinderi partenere și/sau legate cu întreprinderea care beneficiază de finanțare. Autonomia unei firme, legăturile sau încadrarea în categoria firmelor partenere este în detaliu reglementată prin Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

De exemplu, în termeni generali, firma Alfa va fi considerată parteneră cu alte firme dacă Alfa deține individual sau în comun cu una sau mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei întreprinderi (dar nu mai mult de 50%),  sau altă întreprindere deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot ale firmei Alfa.

Accesarea finanțării în parteneriat

În ceea ce privește încadrarea firmei ca fiind legată cu alte întreprinderi, putem aminti, cu titlu de exemplu, următoarele: o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi și deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.

Dacă sunt identificate la nivelul întreprinderii beneficiare de fonduri nerambursabile firme legate sau partenere, calculul numărului mediu anual de salariați, a cifrei de afaceri netă și activele totale se vor cumula în proporție de 100% pentru firmele identificate ca fiind legate, și procentual cu procentul de participare la capital sau cu procentul drepturilor de vot în cazul firmelor partenere. Doar după realizarea acestui calcul, firma va putea fi încadrată în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii. În cazul în care datele cumulate depășesc limitele încadrării în categoria IMM, firma nu mai este eligibilă.